Προγράμματα για επιδότηση επιχειρήσεων και εργαζόμενων για άνοιγμα στην αγορά εργασίας

Πολλά είναι τα νέα προγράμματα που βοηθούν με σημαντικές επιδοτήσεις είτε νέους επιχειρηματίες, είτε ανέργους , οι οποίοι θέλουν να κάνουν ένα άνοιγμα στην αγορά εργασίας, είτε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν στην αγορά και χρειάζονται δεδομένων των συνθηκών μια ενίσχυση.

Το Γραφείο Συμβουλευτικής “Μαρία Νταμάτη και συνεργάτες” στην Καλαμάτα μας ενημερώνει για όλα τα προγράμματα , τα οποία τρέχουν , ή θα τρέξουν στο μέλλον.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε

-να επισκεφτείτε το γραφείο στην οδό Μεθώνης 11, στην Καλαμάτα,

-να καλέσετε στα τηλέφωνα  2721023308 και  6936153306, ή

-να επικοινωνήσετε διαδικτυακά στο email : info@exdiamesolavisi.com

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

1)«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ

18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

 ΣΤΟΧΟΣ

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

-Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου , να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης και να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

-Να είναι ηλικίας από 18-29 ετών

-Να έχουν ολοκληρώσει την εξατομικευμένη παρέμβαση

-Να είναι Έλληνες πολίτες

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

Το ποσό ενίσχυσης ανέρχεται σε 14.800 € και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:

-1η δόση 000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

-2ηδόση 400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης

-3η δόση 400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης.

Περίοδος υποβολής: 10/05/2021 – 10/06/2021

 Σημείωση: Το πρόγραμμα αφορά στο σύνολο της χώρας.

 

2)«ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ»

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

 Η δράση αφορά επιχειρήσεις. που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης και έχουν κάνει έναρξη μέχρι 31.12.2020

Μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από την νομική τους μορφή

-Επιχειρήσεις franchise υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων κανονιστικών κριτηρίων του ΕΣΠΑ

-Επιχειρήσεις που παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, ποσοστού 30% τουλάχιστον το έτος 2020 σε σχέση με το 2019.

-Επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες σε υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ σε τουλάχιστον έναν εκ των οποίων πρέπει να δραστηριοποιείται η προς ενίσχυση επιχείρηση είναι οι:

-56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

-56.21 : Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

-Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.21

-56.29.20 : Άλλες υπηρεσίες εστίασης

-Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

-56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών

-Περιλαμβάνονται όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30

 ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

-Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019

-Στις επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών εντός του 2019 ή εντός του 2020, υπολογίζεται ο ανοιγμένος κύκλος εργασιών του έτους έναρξης εργασιών (2019 ή 2020)

Η επιχορήγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 € ανά επιχείρηση Περίοδος υποβολής: από 14/05/2021 έως 30/07/2021

3)«ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ , ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ »

ΣΤΟΧΟΣ:

Στόχος είναι η κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Επιλέξιμες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ως γυμναστήρια, παιδότοποι με άδεια λειτουργίας και επαγγελματική έδρα. .ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Μερικές από τις βασικές προϋποθέσεις είναι οι εξής:

-Να έχουν έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2020

-Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους κάτωθι: 13.10.01 – 93.13.10.02 – 93.11.10.04 – 93.29.19.05

-Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια λειτουργίας της επιχείρησης

-Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 000 ευρώ

-Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 του φορολογικού εντύπου Ε3 του έτους 2019 να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 000 ευρώ.

-Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

-Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

ΔΑΠΑΝΕΣ:

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση:

-Ενοίκια επαγγελματικού χώρου.

-Δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ.

-Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ.)

-Δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.).

-Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών.

-Αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου).

-Μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ:

Έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Περίοδος υποβολής: 31/05/2021 – 28/07/2021

.

4 “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ” 

ΣΤΟΧΟΣ :

Στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης , αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Ωφελούμενοι είναι Φυσικά Πρόσωπα

-Μια αίτηση ανα ΑΦΜ

-Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020

– Πολύ μικρή, μικρή, ή μεσαία επιχείρηση

-Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής De minimis

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

Επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 έως 2.000 ανάλογα με τα έσοδα του 2019 για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Επιχορηγούνται αποκλειστικά οι κάτωθι δαπάνες:

Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες , μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners , πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης / προβολής

Περίοδος υποβολής: 16/06/2021-30/07/2021

 

5 “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ / ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ ΜΑΝΗΣ” 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι

-πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ Μάνης και συγκεκριμένα στον τομέα του τουρισμού.

-Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31/12/2019 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και οι ΚΑΔ τους συμπεριλαμβάνονται στους επιλέξιμους

-Νέες και υπο σύσταση επιχειρήσεις στις οποίες το επενδυτικό σχέδιο να αφορά έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 

-Προϋπολογισμός πρότασης : από 10.000,00 ευρώ έως 75.000,00 ευρώ

-Ένταση  της ενίσχυσης : 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ /

ΠΟΣΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

1 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟ

75%
2 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 90%
2.1 Μηχανήματα – Εξοπλισμός  
2.2 Μεταφορικά Μέσα 70% επι του συνολικού Π/Υ

Και έως 2.000 ευρώ

3 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 50%
3.1 Λογισμικό 20%  επί του συνολικού Π/Υ

Του έργου και έως 7000 ευρώ

3.2 Ιστοσελίδα Έως 2.500 ευρώ
3.3 E-Shop (πέραν της Ιστοσελίδας Έως 4.000 ευρώ
4 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ –ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ –

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

30% και  έως

5000 ευρώ / πιστοποιητικό

5 ΠΡΟΒΟΛΗ – ΠΡΟΏΘΗΣΗ – ΔΙΚΤΥΩΣΗ 10% ΚΑΙ Έως 5.000 ευρώ
6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 10%
6.1 Δαπάνες εκπόνησης μελέτης προετοιμασίας και

υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Έως 1000 ευρώ
6.2 Δαπάνες τεχνικών / εξειδικευμένων μελετών –

Μελετών μηχανικού

Έως 5.000 ευρώ
6.3 Δαπάνες παροχής παρακολούθησης και διαχείρισης

Του επενδυτικού σχεδίου

Έως 2.500 ευρώ
7 ΑΓΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

40%
8 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (με χρήση ρήτρας

 ευελιξίας ΕΚΤ)

10% ΚΑΙ έως 5.000 ευρώ

 

Περίοδος υποβολής 26/05/2021-26/08/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ