Παραλαβή της Α΄ φάσης της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας»

Η Α΄ Φάση για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ) που εκπονείται από το Δήμο Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, ολοκληρώθηκε με την παραλαβή από την Οικονομική Επιτροπή των παραδοτέων συμβατικών τευχών. Η Α΄ Φάση που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019, ολοκληρώθηκε μέσα στην περίοδο της υγειονομικής κρίσης, με βασικές αρνητικές συνέπειες την δια ζώσης επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο.

Το έργο του μελετητή, υποστήριξε η Ομάδα εργασίας του Δήμου, καθώς και τα μέλη του δικτύου φορέων που συγκροτήθηκε για αυτό το σκοπό, οι οποίοι παρείχαν τα αναγκαία δεδομένα και οργάνωσαν την ανοικτή διαδικτυακή διαβούλευση μέσω της διεύθυνσης svak.kalamata.gr, καθώς και τις δύο δια ζώσης παρουσιάσεις και μιας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τα παραδοτέα της Α΄ Φάσης :

-Αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση της πόλης, σε ότι αφορά την κίνηση των οχημάτων ΙΧ, των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, των οχημάτων ανεφοδιασμού, των αναγκών για στάθμευση, αλλά και για την κίνηση των πεζών, των ποδηλάτων και των ευάλωτων χρηστών.

-Αξιολογούνται, τα δεδομένα που έχουν ληφθεί με όλα τα επιστημονικά πρωτόκολλα.

-προτείνεται η Στρατηγική, ώστε να ικανοποιηθεί το όραμα: «Πόλη Φιλική και Ανθεκτική», για τη κινητικότητα. Μια στρατηγική που σχετίζεται :

    • Με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, κατοίκων και επισκεπτών.
    • Με τη μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις απο την κλιματική αλλαγή.
    • Με την εισαγωγή καινοτόμων δράσεων για τη διαμόρφωση μιας νέας μορφής λειτουργιών της πόλης, σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο.

Στρατηγική της οποίας οι προτεραιότητες είναι οι :

-Η αρμονική συνύπαρξη όλων των μέσων μεταφοράς στο δρόμο, μέσω της δημιουργίας συνθηκών ήπιας κυκλοφορίας.

-Η ανάπτυξη και προώθηση των ήπιων και περιβαλλοντικά φιλικών μορφών μετακίνησης, όπως το περπάτημα και το ποδήλατο.

-Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα των ευάλωτων χρηστών (ΑμεΑ, πεζών και ποδηλατιστών).

-Η επίτευξη ισότιμης προσβασιμότητας για όλους στο δημόσιο χώρο, με ιδιαίτερη μνεία για την ανάπτυξη των υποδομών ΑμεΑ.

-Η βέλτιστη οργάνωση και ρύθμιση της στάθμευσης παρά την οδό και σε δημόσιους χώρους, διασφαλίζοντας θέσεις μόνιμων κατοίκων.

-Η αύξηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής αποδοτικότητας του οδικού δικτύου, μέσω της μείωσης της κυκλοφοριακής συμφόρησης.

επανεπένδυση εσόδων από ήδη εφαρμοζόμενα ή προτεινόμενα μέτρα (π.χ. πρόστιμα τροχαίων παραβάσεων) σε άλλα μέτρα του Σ.Β.Α.Κ.

-Η δυνατότητα πραγματοποίησης των μετακινήσεων με εναλλακτικά μέσα/μορφές μετακίνησης

-Η δυνατότητα επίτευξης του σκοπού μετακίνησης χωρίς την πραγματοποίηση της μετακίνησης.

Σε κάθε μια από τις οποίες τέθηκαν Στόχοι, Δείκτες παρακολούθησης, καθώς και οι Τιμές αυτών για τα επόμενα 5, 10 και 20 έτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΝΕΑ